Политиката за защита на личните данни отразява изискванията на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните” или GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и други специални изисквания на приложимите за дейността ни нормативни актове. “Крисмо 2013” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202685416 (с търговска марка iColor, „Дружеството“ или „Ние“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. 

Дефиниции

 

Защита на личните данни

iColor съобразява дейността си с европейското и местно законодателство в областта на личните данни. iColor гарантира, че личните данни, които обработва, ще бъдат:

 Физическите лица – субекти на данни, имат следните права по отношение на техните лични данни:

iColor ще обработва данните алтернативно въз основа на някое от правни основания посочени по-долу:


Какви лични данни обработва iColor?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Уебсайта, извършите регистрация или закупите продукт от електронния ни магазин. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви предоставим съответната услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

При регистрация в Уебсайта www.iColor.bg

    имена;

    потребителско име и парола;

    IP адрес;

    електронен адрес;

    телефонен номер.

При поръчване на стока от в Уебсайта www.iColor.bg

    три имена и ЕГН за целите на издаване на данъчна фактура за извършено плащане;

    адрес за доставка;

    телефонен номер;

    друга информация, необходима за извършване на доставката и продажбата на стока.

На кого обработваме лични данни?

Личните данни, които iColor обработва, могат условно да бъдат разделени в следните категории:

Посетители на сайта – при попълване на контактната форма в нашите уебсайтове Ние събираме информация за Вас. Обичайно тази информация ни служи, за да удовлетворим Ваше запитване за наши продукти или други искания. В зависимост от попълнената от Вас информация е възможно, същата да бъда обработвана за установяваме и упражняваме на права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас, произтичащ от направени рекламации или оплаквания.

При регистрация в iColor, Вие ни предоставяте електронна поща и имена. Можете да добавите и допълнителна информация, като: мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, данни от банкови карти и др.

Когато правите поръчка, Вие ни предоставяте следната информация: собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, данни от банкови карти и пр.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Участници в игри - при регистрация за участие в нашите игри Вие ни предоставяте лични данни. Ние ги обработваме на основание Вашето недвусмислено съгласие, изразено чрез доброволно попълване на регистрационната форма за участие в играта / томболата / продуктовата кампания (включително чрез поставяне на коментар от Ваша страна под пост в нашите официални страници във Facebook и Instagram).

Представители, лица за контакт и служители на клиенти, партньори и доставчици на iColor – обичайно ние получаваме Вашите лични от Вашия работодател или от Вас лично, когато е необходимо да подготвим, сключим или изпълним договор с него или да встъпваме в търговски отношения. Например, възможно е Вие да сте посочен като законен представител или лице за контакт в договор или в търговска кореспонденция във връзка със сключване, изпълнение или прекратяване на договор, отправяне на оферта, разрешаване на възникнали търговски спорове и други подобни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Обичайно, iColor пази в пълна конфиденциалност Вашите лични данни и не ги разкрива на трети лица.

Тъй като iColor действа като онлайн платформа, на която различни продавачи на стоки предлагат своите продукти, при извършване на поръчка на Уебсайта, Вашите лични данни се предоставят на съответния Продавач, който ще извърши продажбата на избраната от Вас стока. Без тези данни, поръчката не би могла да бъде изпълнена.

Понякога, iColor може да сподели лични данни на свои служители или на представители на свои клиенти, партньори, куриери, банки, превозвачи, изпълнители или доставчици с държавни органи, както и с други физически или юридически лица – например, доставчици на софтуерни и /или хардуерни решения и / или инфраструктура, външни консултанти във връзка с установяване или упражняване на права, въз основа на законово задължение или с оглед легитимния си интерес според конкретния случай. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и при осигуряване на адекватно ниво на защита, включително чрез писмени договорки с трети страни, на които се разкриват лични данни, когато това е приложимо.

Специални категории данни

iColor не обработва чувствителни лични данни на свои клиенти – физически лица или на служители / представители на клиенти, партньори и доставчици, посетители на уебсайтовете и страниците в социалните мрежи. Такива данни не са ни необходими за изпълнение на услугата, затова моля не споделяйте такива данни с нас при използване на услугите ни или Уебсайта.

Съхранение на личните данни

iColor съхранява различните видове лични данни в електронен и хартиен формат, които се съдържат в различни документи, за строго определен срок от време. Определените срокове за съхранение винаги са в съответствие с целите, за които личните данни се обработват. Тези срокове са уредени в Политиката за съхранение и унищожаване на документи на iColor.

Упражняване на правата на субектите на данните

При постъпили искания за упражняване на правата на субектите на данните iColor осъществява комуникацията с физическото лице в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

    По електронен път на следния имейл адрес: info@icolor.bg

    На адрес: гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. Дружба, бл. 22, вх. В, ет. 3, ап. 45

При упражняване на правата на субектите на данните, iColor има задължение да идентифицира надлежно физическото лице, за да предотврати риска от неразрешен достъп до лични данни.

Информация относно действията на iColor, предприети в отговор на постъпило искане за упражняване на правата, се предоставя на физическите лица без ненужно забавяне и обичайно в срок от един месец от получаване на искането.

Всяка информация при упражняване на правата на субектите на данните се предоставя от iColor безплатно, освен когато исканията са явно неоснователни или прекомерни.

Сигурност на личните данни

iColor взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Допълнителна информация

iColor ще актуализира своевременно, като изменя и допълва, настоящата Политика по всяко време в бъдеще, когато законови изисквания или други обстоятелства го налагат.

Ако желаете да получите повече информация по отношение на обработването на лични данни, извършвано от iColor или имате въпроси или оплаквания относно настоящото уведомление за поверителност или начините и целите, за които използваме Вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез следните координати:

За “Крисмо 2013” ЕООД, гр. София,  гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. Дружба, бл. 22, вх. В, ет. 3, ап. 45, телефон: 0888100072, имейл:  info@icolor.bg