Общи условия за ползване


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Уебсайт www.icolor.bg, както и сключването на договор за покупко-продажба на продукти от Уебсайта през електронния магазин.
 2. Администратор на Уебсайта е “Крисмо 2013” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202685416 и със седалище и адрес на управление: гр. София,  гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. Дружба, бл. 22, вх. В, ет. 3, ап. 45, телефон: 0888100072, имейл:  info@icolor.bg
 3. Моля, прочетете внимателно Общите условия за ползване на Уебсайта. Всяко действие като посещение на Уебсайта, достъпване и/или навигация, или браузване на раздели от Уебсайта се счита за съгласие от страна на Клиента с настоящите Общи условия.
 4. Дефиниции:
  1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18г., юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
   • се е регистрирало на Уебсайта и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Уебсайта;
   • след създаването на свой акаунт на Уебсайта, е направило поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Уебсайта за електронна търговия iColor с Крисмо 2013 ЕООД или друг търговец.
  2. Продавач – „Крисмо 2013“ ЕООД или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на Уебсайта.
  3.  iColor или Уебсайтът – e платформа за електронна търговия намираща се на www.icolor.bg, която се предоставя от Администратора на платформата на други търговци, чрез която те предлагат за продажба свои стоки.
  4. Потребителски акаунт – раздел от Уебсайта, състоящ се от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Уебсайта (данни за направени поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.
   По време на регистрацията на Потребителски акаунт Клиентът ще получи SMS с код за верифициране на акаунта. Клиентът трябва да въведе кода в посоченото поле на Уебсайта и след това може да довърши регистрацията. След активиране на Потребителския акаунт Клиентът ще получи на електронната си поща потвърждение за успешната регистрация, заедно с копие от и/или линк към Общите условия, приети от Клиента.
   Едно физическо лице може да има само един Потребителски акаунт. Ако Администраторът на Уебсайта има информация, че едно физическо лице е регистрирано с повече от един Потребителски акаунт, Администраторът има право да деактивира всички акаунти.
  5. Кошница – раздел в Уебсайта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки, които желае да запази във връзка с евентуални покупки.
  6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Крисмо 2013 ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача през Уебсайта, желанието си за купуване на Стоки от него.
  7. Стока/Продукт – всеки продукт, намиращ се на Уебсайта, описан със своите основни характеристики и цена.
  8. Договор – представлява сключения от разстояние договор за покупко-продажба на Стоки между Продавача и Клиента през Уебсайта, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Уебсайта (Платформата).
  9. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS и т.н.), съдържащо обща и тематична информация относно оферти или промоции, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
  10. Цена – определена в български лева или в друга валута сума за купуване на Стоката, съгласно Договора за покупко-продажба от разстояние. Цената не включва разходите за доставка, освен ако условията на Промоцията, направена от Уебсайта предвождат друго.
  11. Договор за покупко-продажба – договор, по силата на който се прехвърля собствеността върху Стоката, предлагана на Уебсайта срещу заплащане на съответна Цена, увеличена с евентуални допълнителни такси, в това число разходи за доставка, определени в настоящите Общи Условия. Договорът за покупко-продажба се сключва между Клиента и Продавача чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, след приемане на Поръчката от страна на Продавача по правилата, уточнени в настоящите Общи Условия. Договорът за покупко-продажба определя подробно Стоката, нейните основни характеристики, цената, разходите за доставка и други съществени условия. Всяка Стока е предмет на отделен Договор за покупко – продажба.
  12. Поръчка – деклариране недвусмисленото намерение на Клиента за сключване на Договор за покупко-продажба от разстояние, подаден чрез използването на средствата за споразумение от разстояние, определящ Стоките, спрямо които Клиентът подава оферта за сключване на Договор за покупко-продажба и данни на Клиента необходими за евентуалното сключване и изпълнение на Договора за покупко – продажба. Поръчката на всеки Продукт ще се счита за независима оферта на Клиента за сключване на Договор за покупко-продажба. Приемането на Поръчката означава сключване на Договор за покупко-продажба.


СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Уебсайта като направи Поръчка по електронен път.
 2. iColor ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление iColor прави по електронен път, чрез изпращане на имейл.
 3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи iColor уведомява за това Клиента чрез имейл. В случай на невъзможност на Продавача да изпълни поръчката, единствената му отговорност е да върне получената предварително цена на Стоката, като има извършено плащане.
 4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка. iColor не е страна по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки, предлагани от различни Продавачи на стоки.
 5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока или ще я придружава, или ще бъде зареден в Акаунта на съответния Клиент, като той ще бъде издаден от Продавача или от негов доставчик.


ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 1. Достъпът до Уебсайта с цел регистрация и извършване на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 2. iColor си запазва правото по своя преценка да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на iColor или трето лице. Клиентът има право да се обърне към iColor, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи iColor не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
 3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с iColor на посочените адреси в раздел „контакти” на Уебсайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Уебсайта или игнорирани.
 4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез формата в раздел „Свържете се с нас”.
 5. iColor може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките за предлаганите от него или от други търговци промоции на Уебсайта, за определен период от време.
 6. Всички цени на Стоките на Уебсайта са крайни, обявени са в лева или и друга валута с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова iColor препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
 8. Всички изображения, поместени на Уебсайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Уебсайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. iColor има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.


ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

 1. Клиентът може да прави Поръчки на Уебсайта чрез добавянето на желаните Стоки в Кошницата за покупки, съгласно указанията в Уебсайта за завършване и изпращане на Поръчката.
 2. Всяка добавена в Кошницата Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока  в Кошницата, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
 3. Клиентът се задължава и носи отговорност за това всички данни, които е предоставил на iColor във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът е информиран, че за изпълнение на Поръчката iColor може да предостави тези данни на съответния Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки на последния.
 4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на iColor и/или на Продавача да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 5. Продавачът има право да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  • неприемане от страна на банката на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
  • предоставените от Клиента данни в Уебсайта са непълни и/или грешни.
 6. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения.  Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с iColor на info@icolor.bg или на посочените в Уебсайта телефони. Клиентът може да върне Стоката и като попълни електронния формуляр на iColor, който е изпратен заедно със Стоката, както и качен като приложение към настоящите Общите Условия. В този случай, Клиентът трябва да изпрати Стоката на адреса на Продавача или чрез куриер, изпратен от iColor, който да вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента.  Условията за връщането на Стоки на Продавачите са различни и са уредени и достъпни в инфо страницата на всеки търговец.
 7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
 8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани на Уебсайта от Продавачите при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.


ПРАВО НА ОТКАЗ OT СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Клиентът, който е физическо лице и действа в качеството си на потребител, има право да се откаже от договора за онлайн покупка, без да посочва причините за това. Срокът за упражните на правото на отказ е 14 (четиринадесет) дни, считано от:
  • при договори за онлайн покупка за една Стока - от момента, в който Клиентът получи Стоката (физически му е предадена) или
  • при договори за онлайн покупка на няколко Стоки, поръчани от Клиента в рамките на единична поръчка, които се доставят отделно: от момента, в който Клиентът получи (физически му е предадена) последната Стока от поръчката.
 2. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
  • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
 3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Продавача за  решението си да се откажете от договора за онлайн покупка с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено, както следва: получател: „Дежмарк“ ЕООД, телефон за контакт: 0888100072 или чрез изпращане на имейл до следния електронен адрес: info@icolor.bg; ако използва тази възможност ще му бъде изпратен имейл незабавно за потвърждение на получаването на отказа.
 4. В уведомлението за отказ от договора Клиентът трябва да посочи: номер и дата на поръчката, датата на която е получена Стоката, куриерската фирма чрез която е получена, описание на Стоката, чието връщане се иска като се посочат нейното наименование/вид и идентификационен номер, сериен номер или QR код (ако има такъв и е посочен в потвърждението за поръчката/договора за онлайн покупка), цвят, модел (ако има такъв), цената, която е платена, име на Клиента и адрес за кореспонденция и ако има такива - телефонен номер и имейл адрес за кореспонденция.
 5. За да спази срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 - дневния срок.
 6. Стоката, предмет на договора за онлайн покупка, от която Клиентът се отказва, трябва да бъде върната обратно на Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал Продавача за отказа си от договора като го изпрати по пощата/ куриер.
  Срокът се счита спазен ако Стоката е изпратена обратно преди изтичането на 14-дневния срок.
  По свое желание Клиентът може да изпрати Стоката на адреса посочен по-горе в настоящата точка едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата на която Клиентът е получил Стоката от куриера).
 7. Стоката трябва да бъде върната:
  • в оригиналната й опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до съдържанието в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
  • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Стоката като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
  • в пълна окомплектовка, така както Стоката е била закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че Стоката представлява комплект от няколко отделни продукта);
  • с придружаващата Стоката документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);
  • заедно с доказателство за плащането на цената на Стоката (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).
 8. Ако Клиентът се откаже от договора, Продавачът ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин за доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача),  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Клиентът е информирал Продавача за решението за отказ от договора. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно или докато Клиентът не представи доказателства, че е изпратил обратно продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 9. Продавачът ще възстанови платените от Клиента суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция за плащане цената на закупената Стока, освен ако Клиентът изрично не е съгласил за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Клиента. Клиентът отговаря единствено за намаляване стойността на Стоката вследствие на изпробването й, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на Стоката (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други) са за сметка на Клиента и не се възстановяват от Продавача.
 10. В случай че поръчката се отнася за няколко Продукта и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията по точка 4 от правото на отказ, Продавачът връща съответстващата сума (т.е. възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане Стоки и тяхната доставка, ако е начислена отделно).
 11. Продавачът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Продавача.


НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИТЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ПРЕТЕНЦИИ ПРИ ЯВНИ НЕДОСТАТЪЦИ

 1. За всички Стоки, които Клиентът е закупил от електронния магазин, като потребител разполага с правата произтичащи от законовата гаранция за съответствието на стоките с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.
 2. Продавачът е длъжен да предаде на Клиента Стока, която съответства на договора за продажба (онлайн покупка). Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на Стоката с договора, която съществува при предаването й на Клиента и се установи незабавно след предаването му, дори и да не е знаел за несъответствието.
 3. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на закупената Стока с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за онлайн покупка. При несъответствие на доставената Стока с договора Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да я приведе в съответствие с договора за онлайн покупка. В този случай Клиентът може да избира между извършване на ремонт на продукта или замяната му с нов, освен ако това е невъзможно поради естеството на Стоката или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 4. екламацията се предявява устно или писмено от Клиента пред  Продавача или пред упълномощено от него лице. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията му: касова бележка или фактура, както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката с договореното, в случай, че разполага с такива, други налични документи, установяващи претенцията по основание и размер. Приемането на рекламации се извършва на адреса на управление на Продавача - бул. Владимир Вазов №65, офис - Дежмарк.
 5. В случай че при доставката на Стоката, предмет на договора за онлайн покупка, Клиентът го е приел без забележки като това е отбелязано изрично в документ, подписан от Клиента и лицето доставило Стоката или такъв документ изобщо не е бил съставен,  Стоката се смята одобрена и всички последващи претенции (рекламации) на Клиента за явни недостатъци, ще се считат за неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани от Продавача. За явни недостатъци се считат всички дефекти, отклонения и несъответствия с договореното, които са налице по отношение на Стоката и/или неговата опаковка (като счупване, надраскване, вдлъбнати, нарушена цялост и други механични увреждания), липсваща документация, която по закон следва да придружава Стоката, липсващи части/аксесоари/принадлежности, сгрешен артикул и други, както и всички и всякакви други отклонения и несъответствия, които Клиентът е узнал или не би могъл да не узнае при обикновен преглед при доставката на Стоката.
 6. Клиентът има право да предяви рекламация на Продукта съгласно законовата гаранция за потребителска стока, независимо от това дали за  Продукта е предоставена и търговска гаранция.
 7. Правата на Клиента във връзка със законовата гаранция на Стоката, предмет на договора за онлайн покупка, в това число и процедурата за рекламации по нея, се уреждат съгласно разпоредбите на глава V-та, раздели II-ри и III-ти от Закона за защита на потребителите. Извлечение от Закона за защита на потребителите с правата на Клиента по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, регламентирани от чл. 112- 115 от закона може да видите в Приложение 1 към настоящите Общи условия за онлайн покупка на Стоки.


ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

 1. Цените на Стоките, обявени в Уебсайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
 2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от iColor на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.
 3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
 4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на информацията, предоставена от Клиента и изпраща фактурата заедно с продаваната стока, освен ако същата не е изпратена на електронния адрес на Купувача, посочен от него при извършване на Поръчката.
 5. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
 6. В случай на плащане с карта на Уебсайта, данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за iColor, нито ще бъдат съхранявани от iColor, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.
 7. В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.


ДОСТАВКА НА СТОКИ

 1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени.
 2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@icolor.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
 3. iColor ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
 4. Цената на доставката е фиксирана в размер на 5.00 лв с ДДС за територията на България.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.


ОТГОВОРНОСТ

 1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Уебсайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.
 2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на iColor за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си или като се свърже с iColor.
 3. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от iColor или като се свърже с iColor за тази цел.


ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Моля, прегледайте Политиката за защита на лични данни, която можете да намерите тук.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 1. Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която можете да намерите тук.


ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.


ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 1. Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. С приемането на настоящите Общи условия за онлайн покупка Клиентът се съгласява, че всички спорове във връзка с Общите условия за онлайн покупка и/или изпълнението и отговорността на страните във връзка с покупките през iColor електронния магазин ще се разглежда от компетентните съдилища в гр. София, България.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Общите условия за онлайн покупка са задължителни за страните (Продавача и Клиентите) и представляват целия договор между страните, като имат превес над всички предходни или текущи договори между Клиента и Продавача.
 2. Ако дадена разпоредба бъде обявена за недействителна или бъде отменена, това не засяга останалите разпоредби, които остават приложими и задължителни за страните.
 3. Настоящите Общи условия за онлайн покупка могат да бъдат изменяни. Изменените Общи условия за онлайн покупка се публикуват на Уебсайта, като Регистрираните потребители ще бъдат уведомени в срок от 7 (седем) дни от публикуването им, на електронната поща, посочена от съответния Потребител.
 4. Ако Регистриран потребител не е съгласен/а с измененията, той/тя трябва да изпрати уведомление в срок от 1 (един) месец след получаване на уведомлението за измененията на info@icolor.bg В този случай договорът между Продавача и Потребителя се прекратява при получаване на уведомлението от Потребителя.
 5. Ако в срок от 1 (един) месец Регистрираният потребител не направи възражения срещу измененията, се счита, че Регистрираният потребител приема измененията и се задължава да спазва изменените Общи условия за онлайн покупка.


  Приложение 1 - Извлечение от закона за защита на потребителите

  Приложение 2 - Формуляр за упражняване право на отказ

  Приложение 3 - Формуляр за упражняване право на рекламация